Podstawowe pojęcia

PRAWNE


Kredyt lub pożyczka udzielana osobie fizycznej na cele osobiste, niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Reprezentowanie osoby fizycznej lub przedsiębiorcy przez radcę prawnego lub adwokata i występowanie w jego imieniu przed sądem lub innymi organami administracji publicznej.
Naruszenie sprawności organizmu – trwałe lub długotrwałe uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia powodujące upośledzenie czynności organizmu człowieka. Rozmiar uszczerbku na zdrowiu określany jest najczęściej jest wg skali procentowej przez odpowiedniego lekarza specjalistę.
Świadczenie pieniężne, które wypłacane jest regularnie przez ubezpieczyciela. Należna jest osobom, które utraciły zdolność do pracy, zmuszone są ponosić dodatkowe koszty np. rehabilitacji oraz ich widoki powodzenia na przyszłość pogorszyły się.
Auto, które służyć ma poszkodowanemu posiadaczowi pojazdu mechanicznego po wypadku komunikacyjnym na okres niezbędny do naprawy lub nabycia innego pojazdu. Koszty wynajmu pojazdu zastępczego w uzasadnionych przypadkach powinien pokryć ubezpieczyciel.
Świadczenie, które można uzyskać po śmierci bliskiej osoby, członka rodziny. Podstawą do jego uzyskania jest cierpienie wywołane stratą osoby najbliższej, naruszenie dobra osobistego jakim jest prawo do życia w rodzinie.
Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę skutkujące zakończeniem istniejącego stosunku pracy. Wypowiedzenia może dokonać pracodawca lub pracownik.
Wynagrodzenie uzyskiwane przez pracownika za pracę wykonywaną ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.
Połączenie polisy ubezpieczeniowej na życie z inwestycją w fundusze inwestycyjne. Są to produkty długoterminowe i mogą być oferowane w formie ubezpieczenia indywidualnego lub ubezpieczenia grupowego.
Świadczenie będące rekompensatą za straty poniesione w wyniku zalania mieszkania przez sąsiada lub z winy i zaniedbań ze strony spółdzielni albo wspólnoty mieszkaniowej. Świadczenie wypłaca ubezpieczyciel sprawcy lub bezpośrednio sam sprawca zalania.
Świadczenie, o które może się ubiegać osoba, której pojazd został uszkodzony w wyniku wypadku komunikacyjnego lub np. przez zaniedbania zarządcy dróg w utrzymaniu nawierzchni (np. najechanie na dziurę w jezdni, zderzenia się z dzikim zwierzęciem).
Zmniejszenie albo całkowite umorzenie długów, zobowiązań finansowych osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Ogłasza ją sąd gospodarczy z powodu niezawinionej niewypłacalności dłużnika.
Świadczenie, należne osobie poszkodowanej.Odszkodowanie stanowi finansową rekompensatę uszczerbku majątkowego poniesionego na skutek poniesionej szkody. Sprawca szkody, zobowiązany jest do jej naprawienia.
Proporcjonalny zwrot kosztów dodatkowych przewidzianych umową pożyczki w przypadku wcześniejszej spłaty zaciągniętego zobowiązania przez konsumenta.
Możliwość odzyskania przez kredytobiorcę kosztów pożyczki lub kredytu ze względu na niedopełnienie przez kredytodawcę obowiązków nałożonych na niego przez ustawę o kredycie konsumenckim.
Spór między konsumentem a przedsiębiorcą wynikający z zawartej między nimi umowy. Jest nim np. spór o odmowę reklamacji zakupionego towaru.
Skarga, wniosek o interwencję składany do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na bezprawną praktykę przedsiębiorcy. Zgłaszać można sprawy indywidualne, jak i naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.
Skarga, wniosek o interwencję składany do Rzecznika Finansowego przez konsumenta w stosunku do praktyk stosowanych przez podmiot rynku finansowego.
Inaczej proces sądowy – postępowanie odbywające się przed sądem powszechnym.
Szkoda w uprawach rolniczych spowodowana wystąpieniem suszy, powodzi lub zniszczeniami wywołanymi przez zwierzynę łowną.
Działania mające na celu odzyskanie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Mogą one polegać na monitowaniu dłużnika lub na uzyskaniu sądowego nakazu spłaty należności i egzekucji komorniczej.
Reprezentowanie przed sądem osoby fizycznej lub przedsiębiorcy przez radcę prawnego lub adwokata na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa.
To takie zdarzenie w ruchu lądowym (ale także morskim czy powietrznym, wówczas mówimy odpowiednio o wypadku morskim lub lotniczym), w którym uczestniczy co najmniej jeden pojazd, a jego skutkiem są uszczerbek na zdrowiu lub szkody majątkowe uczestniczących w nim osób.

To szerokie określenie negatywnych dla zdrowia skutków. Mogą to być rany zewnętrzne lub uszkodzenia tkanek wewnętrznych. Do ciężkich uszkodzeń ciała zalicza się pozbawienie wzroku, słuchu, mowy, płodności, a także ciężkie kalectwo, chorobę długotrwałą, nieuleczalną czy zagrażającą życiu.

Chcę otrzymać ofertę